top of page

  Privacyverklaring (EU)


  Aba HR Services
   

  Visuals Website (50).png

  ABA HR Services hecht veel waarde en belang aan je privacy en de veilige verwerking van je persoonsgegevens bij het verlenen van haar diensten.

   

  Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “AVG”) evenals de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

   

  Deze privacyverklaring geldt in haar algemeenheid alleen voor de persoonsgegevens die ABA HR Services als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt in het kader van haar dienstverlening aan jou, of haar klanten. Het is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens, verzameld bij jou rechtstreeks, dan wel via onze klant(en).  Met deze verklaring wil ABA HR Services je als betrokkene, in de zin van de AVG, informeren over de verwerkingen en je afdoend informeren, o.a. over je rechten als betrokkene. 

   

  Het is mogelijk dat ons privacy beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

  1. Wie verwerkt de persoonsgegevens

  Verwerkingsverantwoordelijken:

  In het kader van deze privacyverklaring dient ABA HR Services beschouwd te worden als de verwerkingsverantwoordelijke. ABA HR Services bepaalt immers in dit verband alleen, of in samenwerking met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens.

   

  Je kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens:

  Verwerking(s):

  Indien ABA HR Services kan je persoonsgegevens verwerken middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en je persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van ABA HR Services. Deze verwerkers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek en zijn verbonden met ABA HR Services door middel van een verwerkersovereenkomst teneinde een verwerking in overeenstemming met de AVG te waarborgen.

  Ontvangers:

  In het kader van haar dienstverlening naar jou toe kan het noodzakelijk zijn dat ABA HR Services persoonsgegevens verstrekt aan derden. De ontvangers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.

   

  Mogelijke verwerkers of ontvangers zijn de volgende:

   

  • Klanten van ABA HR Services indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ABA HR Services,

   

  • In het kader van bepaalde op ABA HR Services rustende wettelijke verplichtingen, bv. indien bepaalde strafbare feiten worden vermoed en/of worden opgespoord, kunnen je persoonsgegevens tevens aan overheden, toezichthouders en andere derden worden overgedragen;

   

  • Ingeval van fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen ABA HR Services, behoudt ABA HR Services het recht voor om de door haar verwerkte persoonsgegevens ‘als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap’ aan een derde over te dragen;

   

  • Met ABA HR Services verbonden of geassocieerde ondernemingen kunnen in kennis worden gesteld van de door ABA HR Services verwerkte gegevens.

  2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

  ABA HR Services verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

   

  Zo zal ABA HR Services het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

   

  Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door je gebruik kan je hier terugvinden:

   

  • Identificatiegegevens;                                    

  • Financiële bijzonderheden;                            

  • Persoonlijke kenmerken;                                               

  • Fysieke gegevens;                                            

  • Leefgewoonten;                                               

  • Gegevens over de gezondheid;

  • Psychische gegevens;

  • Samenstelling van het gezin;

  • Vrijetijdsbesteding en interesses

  • Opleiding en vorming;

  • Beroep en betrekking.

  3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

   

  ABA HR Services verwerkt je persoonsgegevens om haar diensten op een correcte wijze te leveren.

   

  De verwerking van persoonsgegevens zijn in hoofdzaak gericht op de volgende specifieke doeleinden:

   

  • Het aanbieden van persoonsgerichte en specifieke diensten ( zoals alleszins invullen van vacatures van onze klanten ) aan u, of aan onze klanten, aan de hand van geleverde informatie en gegevens, inclusief het communiceren daaromtrent;

   

  • Het verlenen van aanvullende administratieve diensten en het verstrekken van advies aan u;

   

  • Het vervullen van wettelijke verplichtingen door ABA HR Services;

   

  • Het verbeteren van onze dienstverlening.

   

  • De aanleg van een actuele databank van kandidaten voor toekomstig in te vullen vacatures indien aanvaard in het kader van deze policy.

   

  Je verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan ABA HR Services en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan.

  4. Doorgifte buiten de Europees economische ruimte?

   

  ​Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte.

  5. Je rechten als betrokkene.

  5.1: Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

   

  ABA HR Services verwerkt je persoonsgegevens enkel:

  • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;

  • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;

  • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;

  • Op een juiste wijze;

  • In principe tijdens een periode gelijk aan vijf (5) jaar na uitvoering van de overeenkomst;

  • In gevallen door de wet bepaald, tijdens periode dewelke gelijk is aan de wettelijke bewaartermijn;

  • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging.

  5.2: Recht op inzage

  Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van ABA HR Services uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

   

  Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de AVG.

   

  Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal ABA HR Services hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in je hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: ans@abahrservices.be.

   

  Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan ABA HR Services ABA HR Services zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

   

  Daarenboven heb je het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door ABA HR Services te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke ABA HR Services zal beoordelen:

   

  • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;

  • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

  • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

  • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

  • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

  5.3: Recht op beperking van de verwerking/recht van bezwaar

  Je hebt het recht van ABA HR Services een beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

   

  • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;

  • De verwerking van ABA HR Services blijkt onrechtmatig en je wenst geen wissing van de persoonsgegevens;

  • ABA HR Services heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

  • ABA HR Services dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen en dit gedurende deze periode.

   

  Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. ABA HR Services staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij ABA HR Services dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.

   

  Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan geïndividualiseerde en volledig geautomatiseerde besluitvorming wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen. U kan echter steeds zelf ingrijpen op zulke besluitvorming of een menselijke tussenkomst vorderen.

   

  Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

   

  Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal ABA HR Services hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: ans@abahrservices.be.

  5.4: Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Je hebt het recht om de aan ABA HR Services verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

   

  Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal ABA HR Services hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: ans@abahrservices.be.

  5.5: Recht op vergetelheid

  Telkens wanneer je ABA HR Services terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal ABA HR Services elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

  5.6: Recht op het intrekken van je toestemming/recht om klacht in te dienen

  Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóórde intrekking daarvan onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door ABA HR Services bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

  5.7: Recht op informatie en transparantie

  Bij de uitoefening van je rechten zal ABA HR Services steeds handelen in overeenstemming met de AVG en zodoende alle in de AVG vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen.

   

  De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. ABA HR Services zal je daartoe binnen één (1) maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

  6. Toegang krijgen tot en wijzigen van uw gegevens

   

  Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

  • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.

  • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken

  • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.

  • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

  • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

  Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

  6. Veilige verwerking

   

  ABA HR Services erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming.

   

  Daarom neemt ABA HR Services gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

  7. Contactinformatie

   

  Ans Vanheusden
  Lambrechtsplein 2 - 3570 Alken 
  Website: https://abahrservices.be
  E-mail: ans@abahrservices.be
  Telefoonnummer: +32 (0)494 35 82 05

  Cookiebeled

   Cookiebeleid (EU)


   Aba HR Services
    

   Visuals Website (50).png

   ​Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2020 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.

   1. Introductie

   ​Op onze website, https://abahrservices.be (hierna: “de website”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website.

   2. Wat zijn cookies?

   ​Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

   3. Wat zijn scripts?

   ​Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur.

   4. Wat is een web beacon?

   Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van u opgeslagen.

   5. Cookies

   5.1 Technische of functionele cookies

   Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze website en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in uw winkelmandje bewaard blijven tot dat u heeft afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

   5.2 Statistieken cookies

   Wij gebruiken statistieken cookies om de beleving voor onze gebruikers te optimaliseren. Wij krijgen door middel van statistieken cookies inzicht in het gebruik van onze website. Wij vragen uw toestemming om statistieken cookies te plaatsen.

   5.3 Marketing/Tracking cookies

   Marketing/Tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van local storage, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken met het doel om advertenties te tonen of om de gebruiker te volgen op deze of verschillende websites voor soortgelijke marketingdoeleinden.

   5.4 Social media buttons

   Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook en Instagram om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan u gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

   Leest u de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook en Instagram zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

   6. Geplaatste cookies

   Elementor

   Google Fonts

   Google Maps

   Instagram

   Facebook

   Google Analytics

   Complianz

   Diversen

   7. Toestemming

   Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘Voorkeuren bewaren’ geeft u ons toestemming om de categorieën cookies en plug-ins te gebruiken die u heeft geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in het Cookiebeleid. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, u moet er dan wel rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

   8. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

   U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

   • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.

   • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.

   • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.

   • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

   • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

   • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

    

   Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan dit Cookiebeleid. Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

   9. Cookies in -en uitschakelen & verwijderen

   Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat u uw internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser.

   Let op: onze website werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze websites.

   10. Contactinformatie

   Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

   Ans
   Lambrechtsplein 1 - 3570 Alken
   België
   Website: https://abahrservices.be
   Email: ans@abahrservices.be
   Telefoonnummer: +32 (0)494 35 82 05

   Disclaimer

    Disclaimer


    Aba HR Services
     

    Visuals Website (50).png

    Ans spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: ans@abahrservices.be.

    Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Ans via deze website, acht Ans zich niet aansprakelijk.

    Het gebruik van de website en al haar componenten (inclusief fora) is onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennis en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

    Antwoorden en privacyverzoeken die via e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen één maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken, zullen we u binnen 1 maand laten weten of we een maximum van 3 maanden nodig hebben.

    Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, al alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

    Ans stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Ans zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

    Ans accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

    Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Ans.

    Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Ans, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

    Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

    • LinkedIn Aba HR Services
    • Facebook Aba HR Services
    • Instagram Aba HR Services

    Een vraag? Wil je graag afspreken?

    Bel Aba HR Services

    Mailen

    Bezoek ons 

    Lambrechtsplein 2

    3570 Alken

    BTW BE 0743.730.276

    Algemene info

    ABA_H_P.png

    ©2022 Aba HR Services - Webdesign by SocialMediaContent

    bottom of page