Privacyverklaring (EU)

Aba HR Services

ABA HR Services hecht veel waarde en belang aan je privacy en de veilige verwerking van je persoonsgegevens bij het verlenen van haar diensten.

Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “AVG”) evenals de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt in haar algemeenheid alleen voor de persoonsgegevens die ABA HR Services als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt in het kader van haar dienstverlening aan jou, of haar klanten. Het is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens, verzameld bij jou rechtstreeks, dan wel via onze klant(en). Met deze verklaring wil ABA HR Services je als betrokkene, in de zin van de AVG, informeren over de verwerkingen en je afdoend informeren, o.a. over je rechten als betrokkene.

Het is mogelijk dat ons privacy beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

 1. Wie verwerkt de persoonsgegevens

Verwerkingsverantwoordelijken:

In het kader van deze privacyverklaring dient ABA HR Services beschouwd te worden als de verwerkingsverantwoordelijke. ABA HR Services bepaalt immers in dit verband alleen, of in samenwerking met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Je kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens:

 • ABA HR Services
 • Lambrechtsplein 2, 3570 Alken
 • BTW BE 0473 730 276
 • e-mail: ans@abahrservices.be
 • website: https://abahrservices.be

Verwerking(s):
Indien ABA HR Services kan je persoonsgegevens verwerken middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en je persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van ABA HR Services. Deze verwerkers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek en zijn verbonden met ABA HR Services door middel van een verwerkersovereenkomst teneinde een verwerking in overeenstemming met de AVG te waarborgen.

Ontvangers:
In het kader van haar dienstverlening naar jou toe kan het noodzakelijk zijn dat ABA HR Services persoonsgegevens verstrekt aan derden. De ontvangers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.

Mogelijke verwerkers of ontvangers zijn de volgende:

 • Klanten van ABA HR Services indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ABA HR Services,
 • In het kader van bepaalde op ABA HR Services rustende wettelijke verplichtingen, bv. indien bepaalde strafbare feiten worden vermoed en/of worden opgespoord, kunnen je persoonsgegevens tevens aan overheden, toezichthouders en andere derden worden overgedragen;
 • Ingeval van fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen ABA HR Services, behoudt ABA HR Services het recht voor om de door haar verwerkte persoonsgegevens ‘als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap’ aan een derde over te dragen;
 • Met ABA HR Services verbonden of geassocieerde ondernemingen kunnen in kennis worden gesteld van de door ABA HR Services verwerkte gegevens.
 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

ABA HR Services verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

Zo zal ABA HR Services het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door je gebruik kan je hier terugvinden:

 • Identificatiegegevens;
 • Financiële bijzonderheden;
 • Persoonlijke kenmerken;
 • Fysieke gegevens;
 • Leefgewoonten;
 • Gegevens over de gezondheid;
 • Psychische gegevens;
 • Samenstelling van het gezin;
 • Vrijetijdsbesteding en interesses;
 • Opleiding en vorming;
 • Beroep en betrekking.
 1. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

ABA HR Services verwerkt je persoonsgegevens om haar diensten op een correcte wijze te leveren.

De verwerking van persoonsgegevens zijn in hoofdzaak gericht op de volgende specifieke doeleinden:

 • Het aanbieden van persoonsgerichte en specifieke diensten ( zoals alleszins invullen van vacatures van onze klanten ) aan u, of aan onze klanten, aan de hand van geleverde informatie en gegevens, inclusief het communiceren daaromtrent;
 • Het verlenen van aanvullende administratieve diensten en het verstrekken van advies aan u;
 • Het vervullen van wettelijke verplichtingen door ABA HR Services;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.
 • De aanleg van een actuele databank van kandidaten voor toekomstig in te vullen vacatures indien aanvaard in het kader van deze policy.

Je verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan ABA HR Services en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan.

 1. Doorgifte buiten de Europees economische ruimte?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte.

 1. Je rechten als betrokkene.
 1. Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

ABA HR Services verwerkt je persoonsgegevens enkel:

 • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;
 • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
 • Op een juiste wijze;
 • In principe tijdens een periode gelijk aan vijf (5) jaar na uitvoering van de overeenkomst;
 • In gevallen door de wet bepaald, tijdens periode dewelke gelijk is aan de wettelijke bewaartermijn;
 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging.
 1. Recht op inzage

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van ABA HR Services uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de AVG.

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal ABA HR Services hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in je hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: ans@abahrservices.be.

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan ABA HR Services ABA HR Services zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Daarenboven heb je het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door ABA HR Services te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke ABA HR Services zal beoordelen:

 • Wanneer jouw persoonsgegevensniet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.
 1. Recht op beperking van de verwerking/recht van bezwaar

Je hebt het recht van ABA HR Services een beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van ABA HR Services blijkt onrechtmatig en je wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
 • ABA HR Services heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • ABA HR Services dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen en dit gedurende deze periode.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. ABA HR Services staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij ABA HR Services dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.

Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan geïndividualiseerde en volledig geautomatiseerde besluitvorming wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen. U kan echter steeds zelf ingrijpen op zulke besluitvorming of een menselijke tussenkomst vorderen.

Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal ABA HR Services hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: ans@abahrservices.be.

 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan ABA HR Services verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal ABA HR Services hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: ans@abahrservices.be.

 1. Recht op vergetelheid

Telkens wanneer je ABA HR Services terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal ABA HR Services elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

 1. Recht op het intrekken van je toestemming/recht om klacht in te dienen

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door ABA HR Services bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

 1. Recht op informatie en transparantie

Bij de uitoefening van je rechten zal ABA HR Services steeds handelen in overeenstemming met de AVG en zodoende alle in de AVG vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. ABA HR Services zal je daartoe binnen één (1) maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

 1. Toegang krijgen tot en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

 1. Veilige verwerking

ABA HR Services erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming.

Daarom neemt ABA HR Services gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

 1. Contactinformatie

Ans Vanheusden
Lambrechtsplein 2 – 3570 Alken
Website: https://abahrservices.be
E-mail: ans@abahrservices.be
Telefoonnummer: +32 (0)494 35 82 05