Algemene voorwaarden

Aba HR Services

Artikel 1 – wetgeving

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. Besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling, evenals Boek VI WER. Als erkend werving en selectie kantoor handelt ABA HR Services in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van toepassing op de werving en selectie kantoren en in overeenstemming met de wet betreffende de bescherming op de privacy (AGV).

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten t.a.v. diensten op het gebied van werving- en selectiewerkzaamheden met ABA.
 2. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. ABA en opdrachtgever zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan
 3. Eventuele algemene voorwaarden en/of afwijkende bedingen van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk expliciet door ABA zijn aanvaard. Een aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat ABA niet (uitdrukkelijk) de toepasselijkheid van andere voorwaarden van opdrachtgever afwijst.
 4. Deze voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van ABA. Genoemde partijen kunnen derhalve alleen een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

 

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes van ABA en de daarin vermelde prijzen en voorwaarden zijn steeds geheel vrijblijvend en – tenzij uitdrukkelijk vermeld – maximaal gedurende dertig dagen vanaf datum offerte geldig.
 2. Mondelinge toezeggingen van ABA verbinden haar slechts zodra zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 4 – Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De opdracht wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. De opdracht voor betaalde tijd eindigt van rechtswege door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur, wanneer een vooraf schriftelijk overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde schriftelijk overeengekomen doelstelling. De opdracht wordt geacht niet te zijn beëindigd indien uit de omstandigheden blijkt dat de Opdrachtgever en ABA de bedoeling hadden om de overeenkomst na de initiële duurtijd verder te zetten.
 2. Indien opdrachtgever – nadat ABA (een) gesprek(ken) heeft gevoerd met een kandidaat en voordat een arbeidsverhouding tot stand is gekomen tussen opdrachtgever en kandidaat:
 • a) De opdracht intrekt of overeenkomst anderszins tussentijds beëindigt (terwijl tussentijdse opzegging niet mogelijk is) heeft ABA het recht een forfaitaire vergoeding aan opdrachtgever in rekening te brengen. Onder voortijdige beëindiging wordt in dit geval ook begrepen het verzoek van opdrachtgever aan ABA om de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst voorlopig/tijdelijk stop te zetten;
 • b) Elementen van de opdracht tussentijds zodanig wijzigt (zoals bijvoorbeeld de functieomschrijving van de kandidaat) dat er in alle redelijkheid sprake is van een nieuwe opdracht, heeft ABA het recht een vast bedrag van € 1.000,00 excl. BTW aan opdrachtgever in rekening te brengen.
  Naast vernoemde bedragen is ABA alsdan gerechtigd gemaakte wervingskosten in rekening te brengen, zoals onder andere advertentiekosten, kosten van het plaatsen van de vacature op het internet en van assessment van een kandidaat.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

 1. ABA zal de vacature van opdrachtgever waar voor een kandidaat wordt gezocht schriftelijk vastleggen in de overeenkomst in de vorm van een functieomschrijving. Hierin wordt in ieder geval opgenomen: inhoud van de functie, het gewenste profiel van de kandidaat op basis van kennis, vaardigheden en ervaring en beoordelingscriteria voor de selectie van de kandidaat.
 2. Aan de hand van de functieomschrijving van lid 1 zal ABA zich inspannen om één of meerdere kandidaten aan opdrachtgever voor te dragen. Aanvaarding van de opdracht van opdrachtgever aan ABA brengt slechts een inspanningsverplichting voor ABA met zich mee, geen resultaatverplichting. Door het aangaan van een arbeidsverhouding met de kandidaat bevestigt de opdrachtgever dat ABA een geschikte kandidaat heeft voorgesteld en ontslaat de Opdrachtgever ABA van elke verantwoordelijkheid.
 3. Opdrachtgever is gehouden om ABA alle relevante informatie en gegevens te verstrekken die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. ABA mag vertrouwen op de volledigheid en juistheid van de gegevens.
 4. ABA gaat er tevens van uit dat de gegevens en informatie die de kandidaat over zichzelf verstrekt juist zijn.
 5. ABA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste informatie die zij van de kandidaat heeft verkregen. ABA is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat opdrachtgever niet binnen de met ABA overeengekomen tijd voor de opdracht een geschikte kandidaat heeft voorgedragen gekregen en/of geen arbeidsverhouding van welke aard dan ook met een kandidaat is aangegaan.

 

Artikel 6 – Vergoeding en facturering

 1. De Vergoeding voor ABA bedraagt het in de opdrachtbevestiging of overeenkomst opgenomen bedrag. Alle kosten die ABA ter uitvoering van de overeenkomst maakt, zullen apart bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. Hieronder zijn begrepen – maar niet beperkt tot – advertentiekosten, kosten van het plaatsen van de vacature op internet, kosten van assessments van de kandidaat.
 2. Opdrachtgever is 50% van de vergoeding in ieder geval aan ABA verschuldigd van zodra de kandidaat een arbeidsverhouding aangaat met de opdrachtgever. Binnen één week na totstandkoming van de arbeidsverhouding stuurt Opdrachtgever ABA een kopie van de relevante documenten en gegevens met betrekking tot de arbeidsverhouding.
 3. De resterende 50% van het honorarium is aan ABA verschuldigd na verstrijken van drie maanden na de totstandkoming van de arbeidsverhouding, op voorwaarde dat er nog steeds een arbeidsverhouding bestaat tussen kandidaat en opdrachtgever. Deze voorwaarden gelden niet indien de beëindiging van de arbeidsverhouding te wijten aan handelen dan wel nalaten van de opdrachtgever.
 4. Indien opdrachtgever en/of de aan haar gelieerde ondernemingen gedurende twaalf maanden na het eindigen van de overeenkomst met ABA, alsnog een arbeidsverhouding aangaat met een kandidaat is opdrachtgever van rechtswege vergoeding aan ABA verschuldigd. Opdrachtgever is in dat geval gehouden om ABA binnen één week na totstandkoming van de arbeidsverhouding ABA daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. Onverminderd het recht op vergoeding van ABA conform de overeenkomst is de opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd van € 2.500 excl. BTW, te vermeerderen met € 250 excl. BTW per dag dat opdrachtgever in strijd met deze kennisgevingsverplichting handelt.
 5. Opdrachtgever maakt zich in het kader van dit artikel sterk voor (in)direct aan haar gelieerde ondernemingen met wie de kandidaat de arbeidsverhouding zou zijn aangegaan.

 

Artikel 7 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, zullen van rechtswege en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, intresten verschuldigd zijn aan een intrestvoet van 10%, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. De factuur zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00 per factuur.
 2. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling op te schorten op grond van een voorgehouden toerekenbare tekortkoming van ABA.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst en/of verstuurde facturen dienen door opdrachtgever binnen acht dagen na de datum van de betreffende werkzaamheden, respectievelijk de verstuurde facturen, per aangetekend schrijven te worden verzonden aan de maatschappelijke zetel van ABA. Na het verstrijken van die termijn wordt opdrachtgever geacht afstand te hebben gedaan van zijn (eventuele) aanspraken ter zake en wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Het formuleren van een klacht schorst de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet.
 4. ABA behoudt zich het recht voor om van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling te verlangen, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van ABA aanleiding geeft, bij gebreke waarvan ABA gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Een vervallen factuur die niet tijdig betaald werd, maakt alle facturen van ABA ten aanzien van de Opdrachtgever van rechtswege opeisbaar, zelfs wanneer de vervaldag van de kwestieuze facturen nog niet verstreken zou zijn.

 

Artikel 8 – Geheimhouding

​ABA en opdrachtgever zullen geheimhouding betrachten tegenover derden ten aanzien van al hetgeen hen in het kader van de overeenkomst ter kennis komt omtrent de andere partij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden moeten weten dat bekendmaking nadelig is of kan zijn voor de andere partij.​

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid ABA en vrijwaring

 1. ABA is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van handelen en/of nalaten van een door ABA kandidaat met wie opdrachtgever een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
 2. Eventuele aansprakelijkheid van ABA is beperkt tot het bedrag waarvoor ABA is verzekerd en zal niet meer belopen dan het bedrag dat opdrachtgever aan ABA heeft betaald of nog verschuldigd is op grond van de overeenkomst in welk kader de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. ABA is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, indirecte of gevolgschade. Vorderingsrechten van opdrachtgever ter zake van eventuele contractuele aansprakelijkheid van ABA vervallen in elk geval na drie maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met bestaan van deze vorderingsrechten.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden en op de offertes en overeenkomsten waarop zij betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.